Gizlilik Politikamız

Yeni Nesil Kişisel Bakım Hizmetleri ve Sanayi Ltd. Şti. (İşbu Gizlilik Politikasında kısaca “360Fit” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve sizlerin memnuniyetini sağlamak doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir. İşbu politika, sizleri veri işleme faaliyetleri kapsamında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.  Kapsam

İşbu Politika, üyelerimiz, misafir üyelerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz, üye adaylarımız, mobil uygulama kullanıcılarımız, iş ortaklarımız, personellerimiz, tedarikçilerimiz ve kişisel veri paylaşımı yapan üçüncü kişileri kapsamaktadır.

2.  Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir. Yeni Nesil Kişisel Bakım Hizmetleri ve Sanayi Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işlemektedir.

3.  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 

•   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

•   Doğru ve gerektiğinde güncel

•   Belirli, açık ve meşru amaçlar için

•   İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

•   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve faaliyetler ile ilgili olarak işlenmektedir:

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. Maddesine, KVKK’nın ilgili hükümlerine uygun olarak Yeni Nesil Kişisel Bakım Hizmetleri ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından;

•   360FİT üyeliğinizin oluşturulması,

•   360FİT’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız,

•   360FİT’in etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

•   360FİT’in üyelerine özel olarak sağladığı hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması,

•   İhtiyacınız olan hizmetlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi,

•   360FİT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri ulaşmasını sağlamak adına ilgili süreçlerin yürütülmesi,

•   360FİT’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

•   Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,

•   Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

•   Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

•   Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

 Amaçlarıyla KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

4.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, 360FİT üyeliğinizin oluşturulması, 360FİT’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, 360FİT’in etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 360FİT’in üyelerine özel olarak sağladığı hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması, ihtiyacınız olan hizmetlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi, 360FİT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri ulaşmasını sağlamak adına ilgili süreçlerin yürütülmesi, 360FİT’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortağımız Tolga Karahan ve Yeni Ay Medya Reklamcılık Anonim Şirketine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta iletişimi, facebook ve instagram müşteri reklamları formu, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3) ve (4) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.  Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kişisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek işlemekteyiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin adı-soyadı, iletişim bilgileri ile sınırlı olmak üzere kişisel verileri ve 360FİT’e yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

7.  Güvenlik

Kontrolümüz altında bulunan kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişiminin engellenmesi, kullanılması ve paylaşılmasını önlemek ve veri güvenliğini sağlayabilmek adına uluslararası standartlara uygun idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmaktadır.

8.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, bildirilmesini isteme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “…………..” adresi üzerinden bizzat veya Şirket KEP adresine (…………) kimlik tespitinin yapılmasını sağlayacak belgelerle birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. Şirket, başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

İşbu Gizlilik Politikası kişisel verilere yönelik uygulamalarımızdaki değişiklikleri aktarmak amacıyla düzenli aralıklarla ve size önceden bildirimde bulunmadan güncellenebilir.  Bir güncelleme gerçekleştiğinde, bunu bildirimin üst kısmında görebilirsiniz.